OBS: Du er nu offline

Mærkesager i 3F Ungdom

Praktikpladser

En god start på arbejdsmarkedet

Det er vigtigt at sikre unge en god start på arbejdsmarkedet. Rigtig mange unge bliver desværre stressede på arbejdsmarkedet, fordi det hele skal gå så stærkt. Det er vigtigt, at man tager godt imod den unge fra første dag og instruerer og snakker med den unge om, hvordan hverdagen fungerer på arbejdspladsen. Den unge skal føle sig taget godt imod og er tryg ved at arbejde i virksomheden.

Top

Praktikpladser til alle

Rigtig mange unge har et håb om at komme godt i gang med en erhvervsuddannelse. Desværre oplever mange, at de ikke kan få sig en praktikplads efter at deres grundforløb er afsluttet. I dag mangler der 12.000 praktikpladser til unge på erhvervsuddannelserne! Det er en stor udfordring i Danmark, for i fremtiden kommer vi til at mangle 70.000 faglærte her hjemme. Hvis vi ikke i dag tager ansvar, kommer vi til at stå om nogle år uden den rette arbejdsstyrke.

Vi ser to scenarier: 

  1. Vi har ikke den rette arbejdsstyrke herhjemme, og vi bliver nødt til at importere arbejdskraft udefra. Samtidig har vi en masse arbejdsløse, fordi vi ikke kan bruge deres kompetencer.
  2. At vi hurtigt får rettet op på virksomhedernes uansvarlige handling i dag og uddanner en masse faglærte med ordinær praktik i deres læretid.

Vi mener, at det skal være en ret at have en ordinær praktikplads hos en virksomhed.

Derfor skal det være en selvfølge til offentlige og kommunale udliciteringsopgaver, at der bliver stillet krav om sociale klausuler, som forpligter virksomhederne til at tage et samfundsansvar.

Top

Erhvervsuddannelsespolitik

Vi skal have tidssvarende erhvervsuddannelser. Det er afgørende, at vores erhvervsskoler har den nyeste teknologi og det nyeste udstyr til at klæde vores faglærte på til at være konkurrencedygtige i deres fag og branche. I Danmark har vi gode traditioner for vores håndværk, som vi er kendt for i hele verden. Men uddannelse er vigtig for at bevare den gode standard.

Top

Et sundt og værdigt arbejdsliv 

Arbejdsmiljøet på mange danske arbejdspladser er så dårligt, at mange mennesker slides ned, kommer til skade eller bukker under for arbejdspresset inden overgang til efterløn eller pensionering.

3F Ungdom vil arbejde aktivt for, at der skal være sunde og sikre arbejdspladser til alle.

For at styrke arbejdsmiljøet arbejder 3F Ungdom for at:

  1. Arbejdstiden sænkes til 30 timer om ugen med fuld lønkompensation
  2. Arbejdstilsynet skal føre flere og mere omfattende tilsyn i alle brancher
  3. Arbejdsmiljølovens strafmuligheder meget oftere anvendes og skærpes væsentligt
  4. Arbejdsmiljøet skal indrettes så både fysisk og psykisk nedslidning undgås
  5. Arbejdsmiljøforskningen opprioriteres

Top

Fleksibilitet og sikkerhed på arbejdsmarkedet

Det danske dagpengesystem er skabt for at give lønmodtagerne økonomisk sikkerhed, når de mister deres arbejde. Dagpengesystemet skal give tryghed og sikre, at ingen ledige tvinges fra hus og hjem. De senere år er dagpengesystemet blevet forringet gennem forskellige politiske tiltag.

Vi mener, at særligt tre udfordringer skal forbedres for at skabe tryghed for danske lønmodtagere på arbejdsmarkedet: 

  1. Afstanden mellem løn og dagpenge er øget igennem en årrække, og den vil i de kommende år blive endnu større, fordi reguleringen af dagpengene ikke følger lønudviklingen. Dagpengesatserne skal hæves og følge lønudviklingen. I lighed med øvrige dagpengemodtagere skal unge under 25 år og ufaglærte have ret til fulde dagpenge fra dag 1.
  2. Forringelser i dagpengesystemet skal fjernes. Det gælder f.eks. indførelse af karensreglerne og begrænsninger i supplerende dagpenge, som især rammer 3F’ere, der er ansat i atypiske ansættelser eller ikke er fast månedslønnede.
  3. Det skal være nemmere at få ret til dagpenge, det skal være nemmere at genoptjene retten, og 3F skal fortsat kæmpe for, at vores arbejdsløse medlemmer ikke uforskyldt mister retten til dagpenge. Støttet arbejde skal tælle med til optjening af ret til dagpenge.

Top

Social dumping - Nej tak til ulige konkurrence

Social dumping er med til at undergrave danske lønmodtageres rettigheder.

Vi skal som samlet arbejdsstyrke konkurrere efter fælles spilleregler på arbejdsmarkedet. Det er ikke en holdbar løsning, at vi skal konkurrere på bekostning af dårlige arbejdsvilkår. Ingen arbejdstagere er tjent med, at vi konkurrerer uden fælles spilleregler. Vi skal derfor have fælles regler for, hvordan løn og arbejdsforhold skal være på arbejdsmarkedet - uanset hvilken nationalitet man har!

Det er vigtigt, at løn og arbejdshold er i orden, når man udliciterer arbejde til underentreprenører – og reglerne for sikring af danske løn- og arbejdsvilkår skal overholdes. Og derfor vil vi i 3F Ungdom have kædeansvar i offentlige udliciteringer og i vores overenskomster.

Top

Et grønnere Danmark ved klimarenovering af offentligt byggeri og investeringer i klimavenlig energi

Økonomien og miljøet er i krise. Heldigvis kan løsningerne på begge kriser gå hånd i hånd – det viser forslagene fra 3F’s Grønne Tænketank. Vi skal omstille samfundet for at sikre de kommende generationer anstændige levevilkår, så vi mindsker forurening og global opvarmning. Det betyder blandt andet, at vi hurtigst muligt skal omstille vores energiproduktion fra afbrænding af fossile brændstoffer som kul og olie til vedvarende energikilder som for eksempel vind, biomasse, sol og bølgekraft.

Der skal gøres en langt større indsats for at spare på energien. Både offentlige og private bygninger skal energirenoveres, og den teknologiske styring af energiforbruget skal forbedres. Disse omstillinger er nødvendige.

Vi skal alle gøre en indsats. Men det er også afgørende, at man politisk forbedrer betingelserne for, at vi kan opføre os mere bæredygtigt. Det kræver ændringer i politikernes vilje om at investere i grøn omstilling af offentlige og kommunale ejendomme.

Nu er der brug for at få flere folk valgt ind i kommunalbestyrelser, regionsråd og Folketinget som vil prioritere miljø, klima og beskæftigelse i de daglige beslutninger. En øget indsats for miljø og klima vil samtidig skabe nye job og være med til at afbøde den økonomiske krise.

Vi skal sikre, at så få som muligt rammes af ledighed med de økonomiske og sociale omkostninger, det har for de ramte familier og samfundet som sådan. En omstilling til et miljømæssigt mere bæredygtigt samfund kræver uddannelse, investeringer, renovering, byggeri og anlæg – kort sagt – arbejdskraft.

Top

Mangfoldighed og social balance i alle dele af vores byer

Vi vil ikke have, at byerne kun bliver for de rigeste. Det er vigtigt at sikre mangfoldighed og social balance i alle dele af vores byer. Derfor mener vi, at fagforeningerne også skal være med til at sætte boligpolitik på den offentlige dagsorden.

Boligpriserne i byerne er steget så voldsomt, at mange mennesker har svært ved at finde en bolig i byen, der er til at betale. Derfor skal hver femte bolig i storbyerne være almen og til at betale. 3F Ungdom stiller krav om, at 50 pct. af boligerne skal være almene, når der laves lokalplaner i byerne.

Top

Offentlige udlicitering

Staten og kommunerne udliciterer blandt andet opgaver som rengøring og opgaver på det grønne område til private virksomheder, og det skaber et stort pres, hvad angår arbejdstempo, lønninger og arbejdsmiljø for vores kollegaer. Det er vigtigt, at udlicitering af offentlige arbejdsopgaver er på ordentlige løn og arbejdsvilkår. Derfor mener vi, at virksomhederne altid skal have indgået overenskomst for at kunne byde på offentlige opgaver.  

Vi mener også, at der skal være hårdere straffe over for de virksomheder, som ikke overholder ordentlige løn- og arbejdsvilkår. 

Top
Top