OBS: Du er nu offline

3F Ungdom Principprogram

Det stående Principprogram er vedtaget på 3F Ungdoms Landsmøde 2021.
DSCF8375

3F Ungdoms Principprogram

Dette er 3F Ungdoms overordnede principper inddelt i forskellige samfundskategorier. Det er ikke en udtømmende liste, og vi arbejder altid med vores formål for øje. 3F Ungdom går ind for et samfund, som gavner alle i fællesskabet. Derfor ønsker vi et velfærdssamfund, som bygger på frihed, lighed og solidaritet.

I 3F Ungdom vil vi kæmpe for medlemmerne, ungdommen og arbejderklassen som helhed, med interesser for politik og arbejdsmarkedet. Det gælder blandt andet på følgende områder:

Fleksibilitet og sikkerhed

Fleksibilitet handler også om sikkerhed på arbejdspladsen. Det er vigtigt, at alle kender deres rettigheder. Vi prioriterer derfor arbejdet med Jobpatruljen højt, da denne indsats er med til at forbedre unge fritidsjobberes start på arbejdsmarkedet. Derudover har vi med dette arbejde også mulighed for at stå sammen og kæmpe for de unges rettigheder på tværs af brancher og fag.

Fleksibilitet og sikkerhed kommer også til udtryk i medlemmernes indkomstgrundlag og ved sikringen af deres mulighed for dagpenge, både ved hjemsendelse og/eller afskedigelse. Derfor går vi ind for et fleksibelt og omstillingsparat dagpengesystem med lav genoptjeningsret og optjeningsret under løntilskud.

Danske arbejdspladser

Vi skal sørge for konstant opkvalificering af vores arbejdsstyrke, for såvel faglærte som ufaglærte. En kvalificeret arbejdsstyrke er nødvendig for at fastholde danske arbejdspladser – og for at virksomhederne investerer i nye. Vi er modstandere af, at social dumping bruges som virkemiddel for at øge konkurrencen mellem lønmodtagere, og vi er modstandere af et arbejdsmarked, hvor der konkurreres på løn og arbejdsvilkår.

3F Ungdom går derimod ind for at højne produktiviteten på virksomhederne ved at kræve kompetenceudviklende kurser, videreuddannelser internt og ikke mindst gennem Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU), for at øge ansattes indsigt i virksomhedens drift og skabe en stærk konkurrence på høj kvalitet frem for kvantitet.

Faglig styrke, organisering og fagbevægelsen

Det er vigtigt at sikre en stærk organisering, da vi med denne kan understøtte den danske model, og dermed bibeholdelsen og forbedringen af overenskomster og lokalaftaler.

Vi tror på stærke fagforeninger med 100% organisering, og at dette rugbrødsarbejde sker direkte på arbejdspladserne. Derfor skal fagbevægelsen være til stede på arbejdspladserne. Det er naivt at tro, at de tillidsvalgte alene, kan varetage organiseringen på arbejdspladserne. Derfor støtter vi op om styrken i sammenhold, fællesskab og faglighed på arbejdspladserne.

Vi står stærkest sammen – og derfor mener vi, at det er vigtigt med et stærkt tværfagligt samarbejde mellem fagbevægelsens organisationer. Dette gælder fagbevægelsen som helhed, og særligt for os ungdomsorganisationer.

Arbejdsmiljø

Vi mener, at arbejdsmiljøproblematikker inden for 3F’s områder skal være bundet op på de gældende områdeoverenskomster, der er indgået mellem Dansk Arbejdsgiverforening (DA) og Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH). Vi går ind for en ligeværdig anerkendelse af psykiske og fysiske sygdomme, og at disse opdages og bekæmpes tidligt i forløbet, så ingen bliver fanget eller overladt til systemet. Det psykiske helbred er mindst ligeså vigtigt som det fysiske, og det er derfor vigtigt at have fokus på begge dele, når vi snakker arbejdsmiljø.

Der skal fokus på mangfoldighed og arbejdes for at fjerne enhver direkte og indirekte forskelsbehandling. Der skal være plads til alle uanset køn, hudfarve, tro, alder, handicap, politisk anskuelse, seksuel orientering eller national, social eller etnisk oprindelse, sådan at vi kan mindske diskrimination og chikane, således alle kan have et godt arbejdsmiljø. Dette gælder også i sager om chikane af seksuel karakter på arbejdspladsen.

Der skal løbende tages hånd om medlemmerne, hvis vi skal sikre dem muligheden for at kunne holde helt til den høje pensionsalder og derefter en værdig alderdom.

Uddannelse og folkeskolen

Uddannelse og opkvalificering er to af de vigtigste ting, når vi snakker om Danmarks fremtid. Vi skal have uddannelser i verdensklasse, der er lige for alle, og som ikke begrænses af ens baggrund – social status, etnicitet, køn m.m.

Vi mener, at det økonomiske fundament for unge under uddannelse altid skal være til at leve for. Dette gælder blandt andet SU, lærlingeløn og Skolepraktik-løn.

Vi skal have virksomhederne til at tage deres del af ansvaret, når der diskuteres opkvalificering af arbejdsstyrken. Det er virksomhedernes ansvar, at deres ansatte altid er uddannet til at arbejde med den nyeste viden, og at den nyeste teknologi, sikkerhed og værktøj bliver stillet til rådighed.

Vi skal gøre op med uddannelsessnobberiet ved at sikre målrettet og individuelt tilpasset uddannelsesvejledning. Folkeskolelærere skal uddannes til i højere grad at øge fokus på erhvervspraktik og vigtigheden af, at eleverne tidligt får praktisk erfaring med det omskiftelige arbejdsmarked, de skal ud på. Det gør en kæmpe forskel, at man på egen krop får mærket faget af forinden. Ligeså er det altafgørende, at folkeskoleelever bliver undervist og rent faktisk arbejder med den danske model, da vores arbejdsmarkedsmodel er helt særlig.

Kursus og efteruddannelse

I forhold til de 6 ugers jobrettet uddannelse, ledige medlemmer tilbydes gennem dagpengeretten, arbejder vi for, at retten træder i kraft ved første dag som ledig, og ikke først efter endt karensperiode. Vi ønsker samtidig, at retten ikke forsvinder om man har passeret 25 år eller ej, men at den beholdes hele ledigheden ud.

Virksomhederne bærer også et ansvar for kontinuerligt at videreuddanne deres arbejdsstyrke. Derfor vil vi arbejde for, at alle medarbejdere får ret til minimum 6 ugers årlig uddannelse/ kompetencegivende kurser gennem overenskomsterne.

Politik

Et organiseret og selvkoordineret arbejdsmarked er en gevinst for Danmark. Vi anser derfor den danske model for at være den rigtige arbejdsmarkedsmodel, hvorfor statslig understøttelse fortsat skal prioriteres som en afgørende investering, da dette er med til at holde hånden under et ligeværdigt arbejdsliv for alle. Vi anser social dumping for at være en af de største trusler mod et stærkt organiseret arbejdsmarked, hvorfor dette skal bekæmpes med alle midler. Ligeså er det altafgørende, at modellen fortsat er baseret på frivillighed og medlemskab.

Vi vil kæmpe for, at kontingentet til fagforening og a-kasse skal være fuldt fradragsberettiget for medlemmer af de i brancherne overenskomstbærende forbund. Det skal være tydeligt, at man med sit medlemskab af fagbevægelsen understøtter den danske overenskomstmodel, og ikke som de gule fagforretninger underminerer vores historisk betingede arbejdsmarkedsmodel og dermed i sidste ende undergraver vores velfærdsstat.

Demokrati

Fagbevægelsen har altid været en stor del af og garant for vores demokratiske samfund. Vi kan se direkte paralleller mellem, hvor godt demokratiet har det, og hvor mange der er medlem af en fagforening. I 3F Ungdom kæmper vi for, at vores medlemmer bliver hørt i debatten og har gode muligheder for at deltage i demokratiet, for desværre kan vi også se, at det er vores medlemmer, der deltager mindst. Vi er underrepræsenteret – ikke kun på valglisterne med kandidater, men også når det kommer til, hvem der rent faktisk går ned og stemmer. Derfor mener vi, demokratiet skal være langt mere opsøgende og blandt andet tilbyde mulighed for at kunne brevstemme på sin skole eller på større arbejdspladser.

I 3F Ungdom anerkender vi også fagbevægelsens lange historie og kamp for at udvide demokratiet, og vi mener, tiden er moden til det næste skridt; nemlig at sænke valgretsalderen til 16 år. Det vil gøre det muligt for unge ned til 16 år at stemme og være med til at tage beslutninger om, hvem der skal repræsentere dem. Mange af de 16-17-årige arbejder allerede og deltager på alle andre mulige måder i samfundet på lige fod med dem, der er ældre – bare uden at kunne stemme. Vi mener, at mange års foreningsaktivitet, skolevalg og anden demokratisk deltagelse har vist, at de 16-17-årige er mere end klar på at kunne deltage i demokratiet, og derfor går 3F Ungdom ind for at indføre 16 års valgret.